Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.kingstrom.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στοεξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΨΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. που εδρεύει στη Λάρισα, ΗΡΩΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 136 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 159078243 και Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kingstrom.gr, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
 
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται γιατην χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα kingstrom.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kingstrom.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή  “χρήστης” ή“ πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
Γενικοί όροι
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών απότον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε τηνυποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα απότις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω τουηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
 
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, τηναλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικόκατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενεςμέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια τηςκαλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικώνδεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα καιδικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξήτους.
 
Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από τοηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης γιαοποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μηεκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δενεγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικόκατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότηταή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής τωνστοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότηταςοπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικόκατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες,απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω τουδιαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δενευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική,η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταταισε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) πουτυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτίαπου έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπουή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών πουδιατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σεπροϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος,συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τηςΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτωνγια την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικάανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεταιοποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση τοπεριεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τουηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση,διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτετρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπινπροηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχουτων πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικάγνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με τοεμπορικό σήμα kingstrom.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτωνμερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερώναντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Ηχρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ήδικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
 
Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει ναχρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικούκαταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστηςκαι των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικόκατάστημα με το εμπορικό σήμα kingstrom.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση,αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου πουείναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στηνΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή τοαπόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μεe-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλείπροσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσηςσύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες,ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ωςμέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακάδικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ήμετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούςλογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουνσχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τονεξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικώνδεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 
Περιορισμένη άδεια
Το kingstrom.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσειςπου τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σαςχορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμαπρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένωνστοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα καιστα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει ναδιατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τιςσημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματακαι (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της μεκανένα τρόπο ή να αναπαραγάγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ήμε άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της γιαοποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.
 
Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.kingstrom.gr
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στοηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιεςπεριπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σειστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτέςιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δενφέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτεσυνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτεαλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τιςεκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται απόοποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμουςστο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης τουηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τονεπισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημαδεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα μεμοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ιστοσελίδα kingstrom.grείναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεταιστις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερηεξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπεινα μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση τηςπαραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
 
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καιοι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσαςιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα kingstrom.gr,τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεωςτης παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωναναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μαςπαρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
 
Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τουςχρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το kingstrom.gr,προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τοκατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουνκαι τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οιπληροφορίες που συλλέγει το kingstrom.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό ναμετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις τωνπελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με τηνεταιρεία. Το kingstrom.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη πουδεν συνδέεται με το kingstrom.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτεάλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.
 
Συγκέντρωση πληροφοριών
Το kingstrom.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστεοι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται νααποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τουςεπισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνοστη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στηνιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο kingstrom.gr.
 
Χρήση των Πληροφοριών. Το kingstrom.gr συλλέγειτέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστηςμας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνειπροκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το kingstrom.gr, (3) στοιχείαπου ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατάκαιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιώντηλεφωνίας και internet, (5) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσήτου μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά τηνσυμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθείτο ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, ηηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, οτρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιοσυγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιαςπαραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετεζητήσει. Το kingstrom.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τηδιάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμεμαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) γιαεπιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) γιανέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το kingstrom.gr, (iv) ειδικέςπροσφορές του kingstrom.gr, (v) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή internet,(vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα ναεπιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το kingstrom.grστέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kingstrom.gr
 
Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωσηπαραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτησημιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίαςχρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη καιμόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό καιέγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηράαπόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του kingstrom.gr. Ηεκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτετα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του kingstrom.gr γιατους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το kingstrom.gr απαιτεί από τουςυπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στουςχρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα ΔήλωσηΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το kingstrom.gr δενμπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σαςσυναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπωςλάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ήεπιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και ηαποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίςτην εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικήςαπόφασης).
 
Cookies
Το kingstrom.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείcookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω τηςιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποίααπoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη,επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το kingstrom.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα καιχωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, νααναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή,και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστώναλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για νασας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σεκάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότιτα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά καιαπρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.kingstrom.gr.
 
Διόρθωση, Τροποποίηση ή ΔιαγραφήΠληροφοριών
Το kingstrom.gr επιτρέπει στους χρήστες του ναδιορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες πουέχουν προσκομιστεί στο kingstrom.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μιαπληροφορία, το kingstrom.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή ηπληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια τουχρήστη το kingstrom.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τιςαλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, νααλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματασχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημαεπικοινωνήστε με το kingstrom.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kingstrom.gr.Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσωτης σελίδας εγγραφής του kingstrom.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θακάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σαςδεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μαςεξαρτάται και από εσάς.
 
Ασφάλεια συναλλαγών
Το kingstrom.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλισητης ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τουςχρήστες της ιστοσελίδας του. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήσηκάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας τραπεζικού ιδρύματος καιχρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης τηςπληροφορίας μέχρι να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει νατην αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Το kingstrom.gr έχειυιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οιχρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλομέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα τωνχρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακήχρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι ταστοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτόείναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Ητεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένωνπριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ τωνδεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδίδιασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers)Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safariυποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στηνιστοσελίδα του kingstrom.gr.
 
Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς το kingstrom.gr επεκτείνει, ενημερώνει καιβελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θαανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασίααυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγέςστο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ηπολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενηπροειδοποίηση προς τους χρήστες.
 
Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτουπου εφαρμόζει το kingstrom.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθεκαι συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώςεπίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουνανακοινωθεί μέσω αυτής.
 
Πολιτική Επιστροφών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσωτης πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, νααπολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από τηνοθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. 
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινέςμας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφήςελαττωματικών ή μη προϊόντων.
Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθουςπαράδοσης 
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα,κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένωςσυνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προςέλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής τωνπροϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουντην ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόποςεπιστροφής.
Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα,εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει τηνεγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχειαπευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:
Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στααναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ήεπισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιννέας συμφωνίας με τον πελάτη.
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί μεόλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) καιπλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα απότην παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία τουπροϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεναπαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό καιμεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματαπου διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα “kingstrom.gr” πανελλαδικά.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος πουαναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσήτου σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάστασητου προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή ηεπισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από τηνΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχηςαξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφήτων χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχεγίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θαυποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγήςκαι η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τησύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣπλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τοχρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τηνπρομνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχεεπιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφήτων χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφοτραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή τοΗλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, τοποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνειμονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής τουαυτής έναντι του πελάτη.
Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση(DOA) 
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά τηνπαράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τηνπαράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναικατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν(π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσειςαυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενουαπό τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτάαπό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σεπερίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας καιτιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θαπραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Ηεπιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει ηαρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θαυποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγήςκαι η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τησύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣπλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τοχρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τηνπρομνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχεεπιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφήτων χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικόέμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσοκαι για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουντην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή τοΗλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, τοποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνειμονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής τουαυτής έναντι του πελάτη.
Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξαποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων
Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχειαγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί ναπαραδώσει τα προϊόντα απευθείας στην κεντρική αποθήκη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή να τααποστείλει με δικά του έξοδα στην κεντρική αποθήκη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σεοποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος πριναπό την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατώντης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος(e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@kingstrom.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτηςέχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτωόρους και προϋποθέσεις:
·        Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση ήτην παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») καισε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία καιπαραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτηςδικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
·        Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτηςοφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάστασηπου το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχειχρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριντην πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξκ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και μεόλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως,χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφήτου προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυποπαραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε τοπροϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
·        Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτηςέχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή τουπροϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
·        Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωσητης σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση τηςΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kingstrom.gr και η ΕΤΑΙΡΕΙΑείναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσηςυπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
·        Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρακατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
·        Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στονΠελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσωπιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα,θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και ηΤράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν τηςενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης τουαντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ τηςεκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξειτην δυνατότητα «παραλαβή από τις κεντρικές μας αποθήκες», η επιστροφή τωνχρημάτων σε αυτόν θα γίνεται τραπεζικά , είτε με την επιστροφή των χρημάτων(ίσου ποσού) σε δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό, είτε με την πίστωση ίσου ποσούσε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τα στοιχεία της οποίας θα πρέπει να μαςγνωστοποιήσει. Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο δεν είναιδυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικούδανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσηςαξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.
·        Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται τοαργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνοπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
·        Δεν επιστρέφονται δαπάνεςπαράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τονφθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
·        Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν έκανε χρήση άλλη απόεκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών καιτης λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δεΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και μεαμοιβαίο συμψηφισμό.
·        Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζίμε το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από τοεπιστρεφόμενο ποσό.
Εξαιρέσεις από τοΔικαίωμα Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
·        Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικόκατάστημα της εταιρείας και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από τοφυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότιτελέστηκε από απόσταση.
·        Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγουςπροστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστείμετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας, στρώματα, μαξιλάρια,λευκά είδη κ.τ.λ.
·        Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, ακόμα και εάν έχουνανοιχτεί.
·        Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πουέχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων
Όροι εγγύησης
Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις που θακάνουν το σπίτι σας πιο λειτουργικό και τη ζωή σας πιο άνετη, προσπαθούμε πάντανα επιλέγουμε για εσάς προϊόντα αναβαθμισμένης ποιότητας σε λογικές τιμές.Βασικό μας μέλημα είναι τα προϊόντα αυτά να έχουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο,ώστε, κάθε φορά που αγοράζετε από εμάς, να μπορείτε να επωφελείστε από τη χρήσητους με διάρκεια.
Για το λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε δυο χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα που αγοράζετεonline ή από τα καταστήματά μας. Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθεελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύς της είναι ηημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ναδιατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς, που αποτελεί και το μόνο αποδεικτικότης ημερομηνίας αγοράς.
Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόνκαλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την επισκευή και αν αυτόδεν είναι δυνατό, για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση πουτο προϊόν δεν υπάγεται πλέον στη γκάμα μας, η αντικατάσταση θα γίνει με άλλο,παραπλήσιο προϊόν.
Παράλληλα με τα δικαιώματα που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  με την παρούσαεγγύηση, ο καταναλωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα πουτυχόν απορρέουν από ενδεχόμενη εγγύηση και του κατασκευαστή, καθώς και από τηνκείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αγαθά και τη σύμβαση πώλησης.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά και να τηρείτε τιςοδηγίες χρήσης του προϊόντος σας, καθώς εκεί περιέχονται σημαντικές πληροφορίεςορθής συναρμολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών µας, παρακαλούμεεπικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικούμηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kingstrom.gr).
Εξαιρέσεις:
·        Η εγγύηση αυτή είναι προς όφελος του αρχικού αγοραστή και δεν είναιμεταβιβάσιμη σε άλλους.
·        Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακήςχρήσης, λανθασμένης τοποθέτησης, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, ή παρεμβάσεωντου αγοραστή ή τρίτων. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ήμεταποιηθεί από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
·        Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά χρήσης που έχει προκληθεί από τη συνήθηλειτουργία των προϊόντων, ούτε τις βλάβες από πτώσεις, ατυχήματα ή άλλεςεξωτερικές επιδράσεις και παρεμβάσεις καθώς και την αντικατάσταση τωναναλωσίμων μερών των προϊόντων για τους ίδιους ανωτέρω λόγους και σε όσαπροϊόντα είναι αυτά διαθέσιμα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
·        Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεσυμφωνεί με την προοριζόμενη χρήση του, π.χ. για προϊόν που έχει χρησιμοποιηθείεπαγγελματικά ενώ προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε ελαττωματική κατασκευήή ατέλεια υλικού εντός εύλογου χρονικοί διαστήματος το οποίο κάθε φορά μπορείνα κρίνετε ανά περίπτωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Δεν αποκλείεται η προσφυγή είτε απότον Πελάτη είτε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για γνωμοδότηση.